Banky

Podpora automatizace při vymáhání pohledávek

Integrační projekt Collections Software usnadňuje automatizaci procesu vymáhání pohledávek.

Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok. Integračný projekt Collections Software rieši automatizáciu procesu vymáhania pohľadávok pre retailové produkty. Samotná integrácia dotknutých systémov bola riešená vytvorením softvérovej medzivrstvy Middle Layer.

Middle Layer automatizuje proces vymáhania pohľadávok pre retailové produkty:

  • hypotekárne úvery,
  • bezúčelové spotrebné úvery,
  • kreditné karty,
  • prečerpania na bežných účtoch.

Systém zabezpečuje zber údajov z produkčných systémov a aplikácií banky, úpravu údajov do požadovaného štruktúrovaného formátu a odoslanie takto predpripravených dát na spracovanie do cieľového systému. Výsledky spracovania údajov ďalej rozposiela do relevantných systémov v banke a automaticky generuje potrebné akcie na elimináciu vznikajúcich rizík. Tým podstatne prispieva k včasnému detegovaniu a zníženiu objemu problematických pohľadávok pri poskytovaní úverov a prijatiu účinných opatrení, čím podstatne znižuje možné straty banky a prípadné súdne spory.