Ochrana osobních údajů

P o d m í n k y   o c h r a n y   s o u k r o m í

dle čl. 13 a 14 Nařízení EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění 

Úvodní ustanovení 

Tyto Podmínky ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“) jsme pro Vás připravili, abychom Vás informovali, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v rámci naší společnosti SOFTEC CZ, spol. s r.o., se sídlem Na Strži 2102/61a, 140 00, Praha 4, Česká republika (dále jen „správce“). 

Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [gdpr@softec.sk] anebo poštou na adresu sídla naší společnosti.

Pojem „správce“ anebo zájmeno „naše“ včetně všech jeho příslušných gramatických tvarů uvedené v těchto Podmínkách se považuje za odkaz na pojem správce, tedy naši společnost.

Pojem „subjekt údajů“ anebo zájmeno „váš“ včetně všech jeho příslušných gramatických tvarů uvedené v těchto Podmínkách se považuje za odkaz na pojem subjekt údajů.

Pojmy „subjekt údajů“, „zpracovatel“, „příjemce“ a „zpracování“ mají pro účely těchto Podmínek významy, které těmto pojmům oficiálně připisuje znění GDPR.
 

1.1 Totožnost a kontaktní údaje správce: 

SOFTEC CZ, spol. s r.o., se sídlem Na Strži 2102/61a, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 27919005, zapísaný v Obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, Odd. C, Vložka 126474

1.2 Kontaktní údaje odpovědné osoby

E-mail: gdpr@softec.sk 

Telefon: +421 2 4949 0000

1.3 Účely, právní základy zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů a typ subjektu údajů:

Účel zpracování

Poskytování služeb, a to:

 • IT poradenství
 • Management Consulting
 • Vývoj IS na míru
 • Testování
 • Dlouhodobá údržba
 • Outsourcing IT služeb
 • Software jako služba

Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

(plnění smlouvy)

Kategorie osobních údajů

běžná, zvláštní 

Typ subjektu údajů

klienti (účastníci smluv)

Doba uchovávaní

po dobu poskytování služeb, a to včetně následné péče o klienta, včetně lhůty na uplatnění nároků vyplývajících z příslušné smlouvy, nejméně však během 10 let od začátku platnosti smlouvy a nejvíc po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanovuje-li zvláštní předpis jinak

 

Účel zpracování

Sociální sítě – Facebook, LinkedIn, Instagram

Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněné zájmy)

oprávněný zájem: naše společnost má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje návštěvníků profilu na sociální síti Facebook, LinkedIn a Instagram; reakce, komentáře anebo zprávy poskytuje subjekt údajů dobrovolně.

Kategorie osobních údajů

běžná

Typ subjektu údajů

návštěvníci profilu na sociální síti

Doba uchovávání

3 roky ode dne aktivity subjektu údajů na sociální síti

 

Účel zpracování

Zabezpečení a kontrola řádného plnění všech Vašich a našich povinností (vnitřní kontrola a evidence, zejména evidence přidělených pracovních pomůcek, evidence vykonaných plateb, evidence poskytnutých služeb, evidence a plánovaní změn, kontrola plnění pracovních a jiných zákonných anebo smluvních povinností apod.

Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněné zájmy správce)

Kategorie osobních údajů 

běžná, zvláštní

Typ subjektu údajů 

klienti

Doba zpracování

po dobu trvání pracovního anebo jiného obdobného poměru

 

Účel zpracování

Účely týkající se ochrany právních anebo právem chráněných zájmů anebo nároků („ochrana zájmů“)

(abychom mohli v soudním, mimosoudním anebo vykonávacím řízení obhajovat vlastní právní nároky anebo se bránit proti nárokům jiných osob uplatněných vůči nám)

Právní základ zpracování

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněné zájmy)

oprávněný zájem: naše společnost má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje i tehdy, když je to nezbytné pro účel ochrany jejích oprávněných zájmů, které můžou být různé

Kategorie osobních údajů

běžná, zvláštní

Typ subjektu údajů

návštěvníci profilu na sociální síti

různé kategorie subjektů údajů

Doba uchovávaní

jeden rok po uplynutí příslušné promlčecí anebo prekluzivní lhůty v případě možného uplatnění právního nároku vůči naší společnosti v závěru promlčecí anebo prekluzivní lhůty

 

Účel zpracování 

Propagace a posilování značky

Právní základ zpracování

v případě klientů: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem)

v případě potenciálních klientů: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas)

Kategorie osobních údajů

běžná

Typ subjektu údajů

klienti, potenciální klienti

Doba zpracování

v případě klientů: po dobu trvání smluvního anebo jiného obdobného vztahu

v případě potenciálních klientů: 3 roky

 

Účel zpracování

Účetní a daňové účely

Právní základ zpracování 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

(plnění zákonných povinností)

Kategorie osobních údajů  

běžná, zvláštní

Typ subjektu údajů 

klienti

Doba zpracování

po dobu vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů

 

Účel zpracování

SOFTECON

Právní základ zpracování

v případě objednávky (vyplnění formuláře): čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy)

v případě pozvánky: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem)

Kategorie osobních údajů

běžná

Typ subjektu údajů

účastníci a potenciální účastníci akce

Doba zpracování

po dobu 2 let
 

1.4. Příjemci anebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu těmto příjemcům:

1.4.1. zaměstnanci a osoby vykonávající práce na základě dohod mimo pracovní poměr;

1.4.2. dodavatelé a poskytovatelé služeb (včetně samostatně výdělečně činných osob) (osoby poskytující služby správce anebo pro správce jeho zákazníkům);

1.4.3. poskytovatelé služeb (např. AWS, Google, Facebook, Microsoft, Zoom, LinkedIn);

1.4.4. správce naší internetové stránky a IT infrastruktury;

1.4.5. poskytovatel účetního a daňového poradenství, auditorských služeb;

1.4.6. poskytovatel pojistných služeb;

1.4.7. poskytovatel telekomunikačních služeb;

1.4.8. poskytovatelé právních služeb;

1.4.9. poskytovatel poštovních a kurýrních služeb;

1.4.10. orgány veřejné moci, orgány činné v trestním řízení a soudy;

1.4.11. protistrany a další účastníci jednání.

 

1.5. Informace o tom, že správce zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země anebo mezinárodní organizaci: 

Prosím vezměte na vědomí, že Vaše osobní údaje nejsou primárně přenášeny do třetích zemí, takové přenosy mohou nastat pouze při využívaní cookies, softwarových a jiných řešení poskytovatelů usazených mimo Evropský hospodářský prostor (např. Google, Microsoft apod.). 

Vaše osobní údaje tak mohou být přenášeny do třetí země, kterou jsou Spojené státy americké. Spojené státy americké nejsou považovány za třetí zemi, která poskytuje přiměřenou úroveň ochrany. Správci, kterým jsou údaje přenášeny, poskytují tyto přiměřené záruky:

 Více info: Data location for the European Union;

Standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů do třetích zemí byly přijaty rozhodnutím Evropské komise dne 04.06.2021 s účinností od 27.06.2021. Více info: Vykonávací rozhodnutí Komise (EÚ) 2021/914 z dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách.

1.6. Doba uchování osobních údajů (kritéria pro její určení):

Osobní údaje uchováváme nejdéle do doby, jak je to potřebné za účelem, pro který se osobní údaje zpracovávají. 

Prosím vezměte na vědomí, že všechny relevantní a příslušné doby uchovávání Vašich osobních údajů jsme se snažili uvést výše v tabulkové části tohoto dokumentu. 

Dále uvádíme pouze demonstrativní výčet možných dob uchovávání Vašich osobních údajů naší společností:

1.6.1. po dobu trvaní smluvního vztahu se subjektem údajů;

1.6.2. po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu se subjektem údajů;

1.6.3. po dobu plynutí promlčecích anebo prekluzivních lhůt ve vztahu k nárokům vyplývajícím anebo souvisejícím s pracovním poměrem, jiným obdobným poměrem anebo vyplývajícím z jiného smluvního vztahu se subjektem údajů a jeden rok po uplynutí příslušné promlčecí anebo prekluzivní lhůty v případě možného uplatnění právního nároku vůči naší společnosti na závěr promlčecí anebo prekluzivní lhůty;

1.6.4. po dobu trvání soudního, správního anebo jiného řízení v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí anebo prekluzivní lhůty po jejich skončení;

1.6.5. pro účely, kde osobní údaje zpracováváme jako součást plnění našich zákonných povinností, po dobu vyplývající z příslušného právního předpisu;

1.6.6. pro účely, kde osobní údaje zpracováváme na právním základě Vašeho souhlasu, do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, příp. doby, která vyplývá ze samotného souhlasu a o které byl subjekt údajů informován před poskytnutím souhlasu;

 

1.7. Identifikace práv subjektu údajů:  

1.7.1. právo namítat proti zpracování osobních údajů subjektu údajů,

zejména namítat proti zpracování uskutečňovaném na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy); Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody k tomu, abychom v takovém zpracovávání pokračovali;

1.7.2. právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů 

můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme; v případě, že bude Vaší žádosti vyhověno, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

1.7.3. právo na opravu osobních údajů subjektu údajů

můžete nás požádat o opravu nepřesných anebo neúplných osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

1.7.4. právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů

můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:

 • osobní údaje už nejsou potřebné na účely, pro které se získávaly anebo jinak zpracovávaly;
 • v minulosti jste nám ke zpracování poskytli souhlas, který odvoláte, a my zároveň nejsme oprávněni uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu zpracovávat;
 • namítáte vůči zpracování vykonávaném ve zvláštních situacích podle GDPR (úloha realizovaná ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce anebo profilování) a nad Vašimi zájmy, právy a svobody subjektu údajů nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování;
 • namítáte vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie anebo práva členského státu, kterému správce podléhá;
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle GDPR;

1.7.5. právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů

můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, dojde-li k některé z následujících situací:

 • popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • osobní údaje už nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k prokázání, uplatňování anebo obhajování právních nároků;
 • namítali jste proti zpracování Vašich osobních údajů ve specifických situacích podle GDPR (úloha realizovaná ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce anebo profilování) a nebude-li ověřeno, že naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

1.7.6. právo na přenosnost osobních údajů subjektu údajů

v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 • vašeho souhlasu anebo
 • je to nezbytné k plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a současně jde o zpracování automatizovanými prostředky zpracování,

máte právo žádat o přenesení osobních údajů k jinému správci. To platí tehdy, pokud jste nám osobní údaje poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

1.7.7. právo podat stížnost (návrh na zahájení řízení) Úřadu na ochranu osobních údajů, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; http://www.uoou.sk.

 

1.8. Existence práva subjektu údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nám jako subjekt údajů poskytnete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně na adresu naší společnosti nebo mailovou zprávou na e-mailovou adresu gdpr@softec.sk (nevyplývá-li jiný způsob odvolání souhlasu z jiné dohody nebo prohlášení subjektu údajů). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

1.9. Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy (včetně informace, zda je subjekt údajů povinen k poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):

1.9.1. v případě zpracování osobních údajů na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) je poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování správcem nezbytné k plnění smlouvy (v případě, že by subjekt údajů osobní údaje neposkytl, nebyl by správce schopný smlouvu plnit);

1.9.2. v případě zpracování osobních údajů na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (splnění zákonné povinnosti) je zpracování osobních údajů o Vás zpracovatelem nezbytné ke splnění zákonné povinnosti správce vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů;

1.9.3. v případě zpracování osobních údajů na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy) nejste povinni k poskytnutí Vašich osobních údajů a jste oprávněni namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů (v případě, že využijete své právo vůči zpracování svých osobních údajů namítat, v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody k tomu, abychom v takovém zpracovávání pokračovali);

1.9.4. v případě zpracování osobních údajů na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) nejste povinni k poskytování osobních údajů a v případě udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat.


1.10. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

V převážné míře osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů tím, že nám je poskytnou (např. ve smluvní dokumentaci, e-mailové zprávě apod.). Tím není vyloučeno, že se o osobních údajích subjektů údajů dozvíme i jiným způsobem, např. jejich poskytnutím od klienta, získáním z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků) apod.

1.11. Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování:

Správce nevykonává automatizované rozhodování ani profilování.

1.12. Používání cookies

Cookies a podobné technologie získávají a ukládají informace během prohlížení našich osobních stránek. Jsou to malé textové soubory, které mohou být použité pro různé účely. Jakmile navštívíte naše internetové stránky, v horní části obrazovky se Vám objeví rozbalovací okno s názvem: „Tato webová stránka používá cookies“, v němž se můžete seznámit s tím, jaké cookies využíváme a k jakému účelu. Pokud se nejedná o „Nezbytné“ cookies, je jejich použití možné pouze s Vaším souhlasem. Máte možnost cookies odmítnout, povolit výběr anebo povolit všechny cookies. Informaci o tom, jaké cookies používáme, pravidelně aktualizujeme, abyste měli vždy přesné a aktuální informace.

Více informací o podmínkách použití cookies najdete v Pravidla používání cookies - Softec SK.

Tato informace o zpracování osobních údajů se pravidelně aktualizuje. Poslední aktualizace: [17.8.2023].