Telco

Řízení klientského rizika

Výsledkem je kvalitně zpracovaná analýza potřeb klienta s návrhem vylepšeného finančního plánu.

Slovak Telekom (predtým T-Mobile Slovensko) je poprednou telekomunikačnou spoločnosťou, poskytujúcou služby hlasovej a dátovej mobilnej komunikácie. Snaží sa neustále rozširovať a skvalitňovať paletu svojich služieb klientom, zrýchľovať ich obsluhu, rozširovať predajné kanály a zavádzať najmodernejšie technológie.

Slovak Telekom sa rozhodol vytvoriť nový systém na riadenie klientskeho rizika vybudovaním centralizovaného on-line systému, s cieľom znížiť straty spoločnosti spôsobené nedobrovoľným odchodom klientov a znížiť mieru zamietnutia/neprijatia a spôsobenú čiernobielym delením zákazníkov prostredníctvom Black listu a teda zvýšiť prírastok nových klientov.

Nový systém zavádza nový typ segmentácie klientov, ktorý je založený na posúdení rizika klienta. V závislosti od príslušnosti klienta k niektorému zo segmentov sú mu poskytované služby a produkty s príslušnými obmedzeniami. Systém tiež umožňuje on-line sledovať rizikové faktory klientov, prijať vhodné opatrenia na elimináciu rizík a umožňuje pružné a aktívne narábanie s rizikom pomocou konfigurácie aplikácie. Systém je pripravený na využitie i v ďalších externých informačných zdrojoch.

Analytickou fázou projektu bol poverený Softec a po jej úspešnom ukončení bol Softec poverený aj implementáciou tohto systému.

Vďaka novému systému má Slovak Telekom možnosť lepšie a komplexnejšie vyhodnocovať riziko klienta, spracovať pri posúdení informácie z viacerých zdrojov a prispôsobiť tomuto i svoju ponuku.