Pojišťovnictví

Segment pojišťovnictví po období stability opět prochází výraznými změnami. Kromě zvyšujícího se konkurenčního tlaku ze strany pojišťoven a makléřských společností vstupují do odvětví i noví hráči – banky, fin-tech společnosti, utilitní společnosti resp. poskytovatelé dalších služeb. Paralelně s tím musí pojišťovny čelit výrazným změnám v obchodních sítích a zvyšujícímu se tlaku regulace. V neposlední řadě dnešní technologie umožňují řešit krytí rizika zcela novým způsobem, který může výrazně změnit způsob a rozsah poskytovaných produktů a služeb v segmentu. Věříme, že před pojišťovnami stojí nejen otázka jak čelit těmto hrozbám, ale i jak je využít ve prospěch rozvoje vlastního byznysu.

 

Hrozby a příležitosti v pojišťovnictví

Konvergence finančních služeb

Do odvětví pojišťovnictví vstupují noví hráči - banky, telekomunikační operátoři, fin-tech společnosti, utilitní společnosti, či poskytovatelé dalších služeb. Jejich působení je primárně motivováno snahou obsloužit klienty v celé šíři finančních potřeb a navázat s klientem trvalý vztah. Přirozeně tak reagují na měnící se chování klientů, kteří chtějí mít vyřešené své potřeby a nemají zájem se "prokousávat" komplikovanou nabídkou produktů a služeb jednotlivých finančních institucí. Jakým způsobem mají pojišťovny tomuto tlaku čelit? Jak mají zabránit, aby neztratili kontakt s klientem a nestaly se jen "poskytovateli pojišťovací infrastruktury"? Jak mohou pracovat s vlastní klientskou bází a vybudovat si trvalý vztah s klienty? Jak mohou zvýšit frekvenci kontaktu a komunikace s klientem, aby mohli poznat jeho měnící se potřeby a reagovat na ně?

Generační změny v obchodních sítích

Vlastní obchodní síť i partnerské obchodní sítě představují v dnešní době klíčové prodejní a obslužné kanály pojišťovny. Manažeři těchto sítí a poradci působící v nich se potýkají s mnoha situacemi, jejichž vyřešení je klíčové pro spokojenost poradce a jejich klienty: Jak připravit obchodní síť na novou generaci klienty a nové komunikační kanály a sociální sítě - Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Viber, Messenger , ..? Jak zpřístupnit poradcem veškeré informace o klientech, včetně aktuálního chování klienta v ostatních distribučních kanálech a pomoci jim řešit potřeby klientů? Jak ji udělat atraktivní pro novou generaci poradců, pro které jsou digitální prostředky přirozenou součástí života?

Digitalizace služeb a přechod do online prostředí

Žijeme v době, ve které je všechno na webu. Digitalizace služeb a produktů pojišťovny - poskytovaných napříč všemi distribučními kanály - a tlak na přechod do online prostředí již nepřinášejí základní otázku "ČI?", ale "JAK". Oba fenomény představují pro pojišťovnu povinnou transformaci a jejich zvládnutí může pojišťovně pomoci nejen ve vyrovnání se konkurenci, ale při správně zvolené strategii i konkurenční výhodu. Při transformaci je nutné umět si zodpovědět několik klíčových otázek: Které produkty a služby transformovat do online prostředí? Jako při jejich prodeji zohlednit specifika online prostředí? Jak identifikovat samotného zákazníka v online prostředí? Jak zajistit pro zákazníka pohodlný nákup produktu a uzavření veškeré smluvní dokumentace? Jak sledovat chování klienta napříč on-line i off-line kanály? Jak vyhodnocovat a porovnávat výkonnost jednotlivých kanálů?

Konsolidace / výměna core pojišťovacích systémů

Digitalizace služeb nepřináší změny pouze ve front-office oblasti. Online poskytování produktů a služeb je neúprosné i k back-end systémům pojišťoven a k "aplikační landscape" pojišťoven. Každá neefektivnost, problém v automatizaci nebo zbytečné manuální zpracování se přímo přenášejí do kvality a rychlosti poskytování služby v online prostředí. Jak tedy změnit / transformovat "aplikační landscape" pojišťoven tak, aby i back-office pojišťoven byl plně připraven na online svět? Jak konsolidovat několik core pojišťovacích systémů, jejichž koexistence v offline světě nebyla problémová ,ale v online světě výrazně zvyšuje náklady na poskytování produktů a péče o zákazníky? Jak z core pojišťovacích systémů vybrat a dát do rukou byznys lidí podporu klíčových procesů? Jak efektivně udržovat a rozvíjet jeden core pojišťovací systém navzdory několika členům pojišťovací skupiny?

Změna z pojistitele na "zamezovatele"

Nové technologie přinášejí zcela jiný pohled na řešení rizikových situací klientů pojišťoven. Nové technologie mají sílu měnit nejen zvyky klientů, ale dokonce celé odvětví. Podle nás i pojišťovnictví stojí před výzvou, které se musí postavit čelem. Příchozí technologie (často se ukrývající pod fenoménem Internet věcí) umožňují pojišťovně a jejím klientům dokonce předcházet / zamezovat nastalé rizikové situace. Která jsou tedy rizika, jejichž řešení se může změnit z pojištění na prevenci? Co pro to musí pojišťovny udělat? Jaké bezpečnostní otázky budou muset pojišťovny řešit?

Oblast našeho působení

Distribuční kanály podpory prodeje a obsluby zákazníků

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme lídrem v oblasti tvorby a implementace řešení pro podporu prodeje a péče o zákazníka v distribučních kanálech v různých segmentech. Známe specifika způsobu přímého i nepřímého prodeje produktů a služeb a jejich následné podpory. Dlouhodobě vytváříme jedinečné Omnichannel řešení přinášející výraznou konkurenční výhodu pro našeho zákazníka. Výrazně investujeme do inovací pro naše zákazníky v této oblasti, například do efektivní integrace interních aplikací a dat zákazníka s externími online nástroji. Jsme silným a relevantním partnerem při tvorbě, nastavení a implementaci inovativních řešení v distribučních kanálech.

Řízení a podpora obchodní sítě

Známe procesy řízení výkonnosti obchodních sítí a přípravy, realizace a vyhodnocování obchodních příležitostí v rámci prodeje finančních produktů prostřednictvím sítě obchodních zástupců. Řízení příležitostí vnímáme od úvodního výběru cílové skupiny, přes realizaci oslovení, zaznamenání reakcí až po statistické vyhodnocování úspěšnosti. Dlouhodobě působíme v oblasti výpočtu a rozdělování provizí při agenturním multi-level prodeji. Rozumíme klíčovým procesům výpočtu provize procentním i bodovým systémem, procesům pravidelného vyhodnocování kariérních pozic, zadržování stornofondu, zúčtování různých druhů provizí a evidence případných dluhů agentů. Jsme partnerem pro optimalizaci a automatizaci těchto procesů v distribučních kanálech.

Integrace pojišťoven a jejich partnerů

Díky našemu působení ve více finančních segmentech - pojišťovny, makléřské společnosti, banky - známe důkladně jejich prostředí, potřeby a možnosti integrace. Počínaje přenosem identity klienta / zprostředkovatele, přes integrace při sjednávání produktů a služeb (včetně podepisování dokumentů) a konče přenosem informací o aktuálním stavu smluv, intervencích a provizích. Samozřejmostí je řešení bezpečnosti spojené s integrací. Mnohdy stojíme jako IT partner společností na obou stranách integrace.

Automatizace interních procesů pojišťovny

Důkladně známe interní backoffice procesy pojišťoven a víme jakým způsobem je podpořit efektivní automatizací. Víme jak zajistit efektivní zpracování pojistných smluv ze všech prodejních kanálů nebo pojistných událostí nahlášených klienty BPM řešeními, které řízení zpracování přenesou do rukou byznys oddělení pojišťoven a umožní jim mít plnou kontrolu nad během všech procesů.

Komplexní správa pojistného portfolia

Přes 20 let působíme v oblasti správy pojistného portfolia pojišťoven prostřednictvím core pojišťovacích systémů. Udržujeme a rozvíjíme core pojišťovací systém v 6 zemích CEE regionu a známe specifika i dalších trhů. Pomáháme více evropským pojišťovacím skupinám při výběru, analýze, návrhu a implementaci core pojišťovacího systému do jejich pojišťoven.

Reporting a podpora řízení pojišťovny

Vybudovali jsme několik DWH a MIS řešení pro pojišťovny, které umožňují jejich managementu efektivně řídit výkonnost celé pojišťovny. Umožňujeme jim reportovat a analyzovat informace ze všech relevantních oblastí "života" pojišťovny: portfolio klientů a produktů, pojistné, platby, obchod, provize, škodné události a škody, technické rezervy, identifikace podvodů, atd. Tato řešení předáváme do "rukou" pracovníků pojišťoven, aby je mohli samostatně využívat při řízení svých útvarů.

Naše řešení a služby

Omnichannel řešení pro podporu prodeje a péče o zákazníka

Cílem našeho řešení SOFTEC UXP 4 Insurance je komplexní podpora procesů prodeje a péče o zákazníka ve všech distribučních kanálech pojišťovny (přímých i nepřímých), napříč různými zařízeními a s jednoduchou integrací do její stávajících IT systémů. Přínosem řešení je komplexní podpora prodeje a péče o zákazníka ve všech prostředích pojišťovny včetně efektivních nástrojů pro zlepšování výkonnosti prodejně-obslužných procesů pojišťovny napříč offline a online kanály.

Řízení kariéry, odměňování a aktivity v obchodní síti

Kariérně-provizní systém má za úkol komplexně podpořit a zautomatizovat každoměsíční provizní a kariérní procesy a postupy v rámci obchodních sítí společnosti. Řešení SOFTEC Makler zahrnuje výpočet a správu provizí, management produktů a agentů, správu klientů a smluv a podobně. Řízení aktivit prostřednictvím SOFTEC Activity Management podporuje operativní management denno-denních aktivit. Díky němu má manažer dokonalý přehled o tom jak vykonávají jednotlivé aktivity podřízení a jaké mají výsledky. Zavedením systémového řešení se zefektivní práce a vzniká tlak na zvýšení aktivity a produkce. Zmapované aktivity, sjednocené postupy a konsolidovaný plán jsou vynikajícím receptem.

Analýza a modelování potřeb klientů

Kvalitní obsluha klienta začíná osobním setkáním finančního agenta s klientem a pokračuje předložením návrhu finančního plánu, který vychází z přesně a zodpovědně vypracované analýzy potřeb klienta. A právě kvalita provedení a zpracování finanční analýzy a plánu ai prezentace jejich výstupů je něco, co odlišuje ty nejlepší. Řešení SOFTEC Finas podporuje celý proces zpracování analýzy a modelování finančních potřeb klientů pojišťovny. Jde o moderní multiplatformní řešení s dotykovým ovládáním. Jeho hlavní předností je podpora celého procesu finanční obsluhy klienta a předprodejních aktivit. Spolupracovníci mohou používat řešení přímo na schůzce s klientem v online nebo offline režimu.

Vlastnoruční digitální podepisování dokumentů

Digitální vlastnoruční podpis šetří náklady na papír, tisk dokumentů, jejich distribuci a skladování. SOFTEC BioSign je řešení, které zrychluje koloběh dokumentů a šetří životní prostředí, protože na podepisování dokumentů např. pojistných smluv není třeba dokument vytisknout na papír.

BioSign

Řízení a podpora interních procesů pojišťovny

BPM nástroje umožňují pojišťovně mít plnou kontrolu a přehled nad aktuálním stavem byznys procesů a zpracováním dokumentů a odbourat úkoly realizované manuálně mimo informační systémy. Pojišťovna také může výrazně zkrátit čas potřebný na zpracování byznys transakce, snížit náklady na provedení procesů a dosáhnout snížení chybovosti při provádění procesů. Řešení SOFTEC BPM plně podporuje automatizaci podnikových procesů pojišťovny s možností jejich přímé modelace a řízení přímo v řešení. Postaveno je na ověřeném nástroji Activity BPM, který je rozšířen o sadu dalších modulů a integrační vrstvu pro efektivní integraci se systémy pojišťovny.

Finanční analýza klienta

Téměř každému z nás už někdy někým byla nabízena či poskytována služba finančního poradenství. V dnešní době kdy na trhu působí množství finančních institucí (pojišťovny, banky, správci fondů, atd.) s obrovským portfoliem nabízených produktů je jen velmi obtížné detailně se zorientovat v jejich nabídkách a utvořit si obraz o všech dostupných možnostech, proto dříve či později se pravděpodobně každý z nás s finančním poradcem potká. Zjistit více

Řízení prodejní sítě

Každá společnost, která se zabývá prodejem služeb nebo produktů prostřednictvím sítě obchodníků, řeší problematiku jejich podpory, motivace a výkonu. Pro řízení sítě obchodníků je nesmírně důležité mít vždy včasné a dostatečně detailní informace o každodenních aktivitách řízeného týmu. Absence těchto informací omezuje možnosti každodenní práce s prodejní sítí a nedává managementu nástroje k dalšímu upevnění řízení obchodní činnosti, eliminaci vnitřních rezerv a dosahování lepších výsledků. Zjistit více

Kariérní-provizní systém pro síť makléřů

Společnost Aegon na Slovensku spustila nový kariérní-provizní systém a portál pro síť interních makléřů. Aplikace od firmy SOFTEC, díky automatizaci provizních a kariérních procesů, přinesla výrazné zrychlení procesu výpočtu provizí s možností aplikovat i složitější provizní modely a to vše při snížení počtu potřebných pracovníků. Zjistit více

Komplexní pojišťovací systém

Vienna Insurance group (VIG) je pojišťovací skupina, která prostřednictvím svých společností působí ve více než 20 zemích střední a východní Evropy. V posledních letech dosahuje výrazné nárůsty podílu na trhu, objem pojistných smluv a ziskovosti svých poboček. Za tímto úspěchem stojí nejen promyšlená strategie, ale i důslednost řízení nákladů a investic. Zjistit více

Webová aplikace pro prodej pojistek pro SME

Softec vyvinul pro společnost ČSOB Poisťovňa webovou aplikaci Biznis Plus určenou na podporu zprostředkovaného prodeje pojistek pro malé a střední podniky (SME) – např. pojištění majetku, zodpovědnosti, apod. Aplikace by měla výrazně zjednodušit práci interním i externím prodejcům pojišťovny a zároveň snížit jejich chybovost. Doposud totiž museli řadu úkonů provádět ručně. Zjistit více

Manažerský informační system (MIS systém)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, vznikla jako první soukromá pojišťovací společnost na Slovensku již v roce 1990. V prvních letech svého působení si vybudovala pozici stabilní a úspěšné pojišťovny. Tuto pozici si udržuje napříč stále rostoucí konkurenci i díky důvěře svých klientů. Softec realizoval pro Kooperativu řešení Manažerského informačního systému. Z původního záměru vedeného snahou o zlepšení reportingu se postupně vyvinul komplexní systém, který slouží i pro tvorbu rozsáhlých analýz, přípravu nových produktů a pro řízení obchodní sítě. MIS systém se stal nástrojem pro efektivní řízení společnosti na denní bázi. Zjistit více

Hodnoty, na kterých stojíme

Dlouhodobě působíme v pojišťovnictví a máme hlubokou znalost fungování pojišťovny

Důvěrně známe interní i externí prostředí pojišťoven a jejich partnerů. V oblasti řešení pro pojišťovny působíme přes 25 let a máme přes 100 odborníků se znalostí pojišťoven. Známe byznys prostředí pojišťoven v CEE regionu. Neustále se vzděláváme a pracujeme na našich znalostech. Jsme féroví a seriózně přistupujeme k našim závazkům.

Jsme partnerem pojišťoven v jejich výzvách

Jsme uznávanými partnery a poradci při konzultaci důležitých témat u našich zákazníků. Pomáháme pojišťovnám s hrozbami a příležitostmi trhu cestou neustálých inovacích našich produktů a řešení. Jsme nejen dodavatelem IT řešení pro pojišťovny, ale pomáháme jim i konsolidovat aplikační portfólio a neustále hledáme přínosy pro jejich klienty.

Komplexní dodávky s přidanou hodnotou

Máme několik vlastních řešení, jejichž nasazení zhodnotilo zkušenosti z komplexních i klíčových dodávek projektů pro naše zákazníky. Během celé dodávky máme na zřeteli hodnotu pro pojišťovnu a její dlouhodobá spokojenost s dodávkou je pro nás klíčová. Dlouhodobě investujeme do našich lidí, aby byli schopni dodávat v co nejvyšší možné kvalitě i spokojenosti zákazníka.

Využívání know-how a působení napříč segmenty

Dlouhodobě a úspěšně působíme v různých segmentech poskytování služeb, snažíme se přenášet získané know-how mezi segmenty k prospěchu našich zákazníků. Při integraci společností častokrát stojíme na obou stranách integrace a tím výrazně zefektivňujeme celý proces. Hledáme win-win spolupráci mezi našimi zákazníky, naší společností a partnery při přípravě a realizaci nových projektů.

Kontaktujte nás