e-Governement

Žijeme ve vzrušujících časech, časech digitální revoluce. Míra zapojení digitálních technologií do našich každodenních činností se zvyšuje. Výjimkou není ani veřejná správa. Tento pokrok má vliv na celou naši společnost, vyžaduje zvyšování digitálního vzdělání občanů. Chceme, aby nové technologie byly našim sluhou, ne pánem, proto je naší velkou výzvou zvládnout jejich a využít pro opravdu efektivní podporu procesů veřejné správy a spolehlivé, jednoduché a bezpečné elektronické služby pro občana.

Hrozby a příležitosti v e-Governmentu

Povinnost komunikovat elektronicky

Zákon o eGovernmentu ukládá orgánům veřejné moci od 1.11.2016 komunikovat s jinými subjekty elektronicky. Přechod z papírové agendy do elektronické je pouze nezbytným předpokladem takové změny. Nároky na elektronickou komunikaci orgánů veřejné moci jsou přitom odlišné, pokud jde o komunikaci s občanem (G2C), s podnikatelským subjektem (G2B) nebo s jiným orgánem veřejné moci (G2G). Jak efektivně zabezpečit elektronickou komunikaci? Jak minimalizovat rozsah informací vyžadovaných od občanů a podnikatelských subjektů?

Povinnost využívat referenční registry

Cílem registru adres, právnických osob a fyzických osob je v každém okamžiku poskytovat aktuální a referenční údaje o evidovaných subjektech. Jejich prohlášením za referenční jsou všechny orgány veřejné moci povinny propojit tyto registry s vlastními údaji o evidovaných fyzických, či právnických osobách tak, aby se referenční informace o těchto subjektech do agendy organizace přenášely automaticky z referenčního registru. Jak realizovat toto propojení efektivně? Jak využít výhod integrace na referenční registry?

Od kvalitních dat po elektronické služby

Pokud má být občan či podnikatelský subjekt spokojený, musí být elektronické služby efektivní a jednoduché. Bez aktuálních, přesných a důvěryhodných dat to nepůjde. Výkon státní správy realizují desítky státních organizací, které na podporu svých pracovních procesů provozují vlastní informační systémy. Resorty stojí před úkolem zajistit sběr dat v rámci svého působení, jakož i konsolidaci datových zdrojů. To ale nestačí. Následně musí otevřít datové zdroje pro vzájemnou komunikaci na úrovni G2G. Jak zařídit, aby byla data konzistentní? A jak překonat bariéry bránící poskytování dat mezi resorty? Jak vybudovat integrované datové zdroje?

Potřeba činit rozhodnutí na základě dynamických analýz nad konsolidovanými daty

Manažerská rozhodnutí je třeba realizovat na základě analýz velkého množství kvalitních údajů. Není tomu jinak ani v případě vrcholových orgánů státu. Při nastavování politik, dosahování cílů ve stanovených prioritách resortů je nezbytná podpora pro hloubkovou analýzu dat a jejich korektní interpretaci. Jak podpořit resortní datové analytiky? Jak v obrovském množství dat rozpoznat i nekalé jevy? Jak co nejlépe vizualizovat zjištěné skutečnosti a trendy a jak predikovat budoucí vývoj?

Oblasti našeho působení

Výplata dávek

Rozumíme procesům výplaty dávek. Vyvinuli jsme systémy na podporu celého procesu výplaty dávky od podání žádosti, přes posouzení nároku a rozhodnutí o výši dávky až po její výplatu a zpracování vratek. Produkční systémy na výplatu dávek jsme integrovali do prostředí eGovernmentu. Díky těmto integracím mohou občané požádat o dávky prostřednictvím ústředního portálu veřejné správy Slovensko.sk. Rovněž je možné sledovat stav zpracování žádosti, či požádat o změnu místa výplaty (adresu, nebo číslo bankovního účtu). Systémy integrujeme na referenční registry - fyzických osob, adres, či právnických osob.

Sociálně právní ochrana dětí

Vyznáme se v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, známe procesy zprostředkování náhradní rodinné péče, poradensko-psychologických služeb, jakož i sociální kuratelu zletilých fyzických osob.

Poskytování sociálních služeb

Vyznáme se v procesech registrace poskytovatelů sociálních služeb, či výplaty finančních příspěvků na jejich činnost. Vyvinuli jsme řešení, s jehož pomocí je možné konsolidovat registry poskytovatelů sociálních služeb vedené vyššími územními celky na centrální úrovni MPSVR SR. Systém jsme integrovali s moduly Ústředního portálu veřejné správy, takže žádosti o finanční příspěvky je možné podávat elektronicky.

Konsolidace datových zdrojů, analýza dat a podpora rozhodování

Nad produkčními systémy našich zákazníků jsme vyvinuli manažerské nadstavby na podporu rozhodování, které poskytují předdefinované přehledy, jakož i možnost ad hoc analýzy údajů. Výsledky je možné prezentovat nejen v tabulkách a grafech, ale i na mapových podkladech, což výrazně zlepšuje uživatelský zážitek. Tyto nástavby zároveň plní roli konsolidace datových zdrojů v rámci resortů resp. v rámci veřejné správy.

Národní administrativní a národní zdravotní registry

Každý informační systém potřebuje nezbytné číselníky, či základní a referenční registry. Registry je třeba naplnit daty, zajistit jejich iniciální obsah a průběžnou aktualizaci. Máme velké zkušenosti s budováním rozsáhlých doménových registrů, přičemž za náročnou a důležitou fázi jejich budování považujeme sběr konzistentních a důvěryhodných údajů od více poskytovatelů datových zdrojů. Pro Národní centrum zdravotnických informací jsme vybudovali dva velké národní administrativní registry - Registr poskytovatelů zdravotní péče a Rejstřík zdravotních pracovníků. Vybudovali jsme také 10 Národních zdravotních registrů, z nichž za nejsložitější považujeme Národní onkologický registr.

Elektronizace sběru a zpracování dat

Považujeme se za odborníky na problematiku teritoriálního sběru a zpracování velkého objemu dat se složitou strukturou, různými elektronickými kanály. Tuto naši odbornost jsme prokázali jak v oblasti státní a zdravotní statistiky, tak v sociálním resortu. Např., V případě sběru zdravotnických statistik z výkazů a hlášení od poskytovatelů zdravotní péče pro Národní centrum zdravotnických informací jsme byli postaveni před složitý úkol, vytvořit flexibilní řešení na podporu maximální elektronizace sběru a zpracování dat. Pružnost řešení spočívá v možnosti zákazníka určovat rozsah, strukturu a periodicitu sbíraných dat a podle potřeby modifikovat parametry sběru bez nutnosti programátorského zásahu autora do řešení.

Veřejné zdravotnictví

Již několik let se zabýváme procesy veřejného zdravotnictví. Veřejné zdravotnictví vnímáme jako multidisciplinární obor, který nám má poskytovat reálný obraz o úrovni zdraví naší společnosti. Podrobně známe procesy jak v oblasti epidemiologie. Vytvořili jsme Epidemiologický informační systém, který podporuje sběr, zpracování a analýzu údajů o rozsahu epidemiologických onemocnění na Slovensku. Myslíme si, že dozrál čas podívat se i na ostatní oblasti veřejného zdravotnictví a systematicky zpracovávat a zkoumat heterogenní údaje z různých oblastí života, s cílem identifikovat a sledovat faktory ovlivňující zdraví na základě faktů ze životního prostředí, pracovního prostředí, údajů o genetické predispozici, poskytnuté zdravotní péče az oblasti ochrany a podpory zdraví.

Elektronické služby měst a obcí

Participovali jsme na projektech elektronizace služeb měst a obcí. Implementovali jsme více než 50 elektronických služeb pro komunikaci samosprávy s občany. Mezi nejsložitější patřily žádost o poskytnutí příspěvku na sociální oblast a hlášení o vzniku, zániku nebo změně daňové povinnosti k dani z nemovitostí. Zajišťovaly jsme také integraci na registr fyzických osob, registr právnických osob a registr adres, jakož i integraci na elektronické služby katastru nemovitostí a Centrální správu referenčních údajů. Řešení je integrováno s Ústředním portálem veřejné správy Slovensko.sk.

Vybrané projekty

IS Řízení sociálních dávek

Systém na podporu agendy výplaty sociálních dávek pro Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (IS RSD) podporuje automatizované zpracování žádostí, přes posouzení nároku, přiznání dávky až po výplatu dávky příjemci. Zjistit více

Systém sociálně-právní ochrany dětí

Pro MPSVR SR jsme vyvinuli systém IS KIDS na evidenci dětí vedených na oborech sociálně-právní ochrany dětí a sociální kuratelou úřadů práce, sociálních věcí a rodiny. Kromě evidence dětí systém podporuje agendu poradensko-psychologických služeb, kuratelu zletilých fyzických osob a náhradní rodinné péče. Zjistit více

Systém na podporu agendy poskytovatelů sociálních služeb

Pro MPSVR SR jsme vyvinuli a dodali modul PSS, který kromě konsolidace centrálního registru poskytovatelů sociálních služeb na základě rejstříků vedených VÚC, poskytuje podporu zpracování žádostí o finančních příspěvcích poskytovaných ministerstvem veřejným a neveřejným poskytovatelům sociálních služeb. Zjistit více

Vystavení G2G služeb

Nad systémem IS RSD jsme vybudovali sadu elektronických webových služeb, které oprávněným informačním systémem jiných resortů poskytnou informace o přiznaných sociálních dávkách a jejich příjemcích. Zjistit více

Elektronické služby měst a obcí

Pro město Bratislava a město Košice jsme vyvinuli a dodali elektronické služby, jejichž prostřednictvím mohou občané těchto míst s občanským průkazem ve formě eID s čipem komunikovat se samosprávou. Zjistit více

Kontaktujte nás