Doprava

Doprava jako moderní a dynamický segment prochází neustále prudkým vývojem. Reflektuje tím požadavky rychlejší, efektivnější a bezpečnější dopravě, na druhou stranu budujeme rozsáhlou dopravní infrastrukturu, o kterou je třeba zodpovědně se starat. Nové technologické možnosti přinášejí současně mnoho výzev, které nás posouvají neustále blíž k vytčenému cíli – efektivní dopravní infrastruktuře umožňující rychle a bezpečně přepravovat lidi, výrobky a informace.

Hrozby a příležitosti v dopravě

Zvyšující se tlak na finance při správě infrastruktury

Dopravní infrastruktura na Slovensku představuje majetek v miliardových výškách. O tento majetek je třeba se náležitě starat, udržovat ho a provádět nezbytné opravy. Přestože na správu tohoto majetku se vynakládají ročně desítky milionů eur, jeho technický stav stagnuje. Jak rozdělit co nejzodpovědněji dostupné finanční prostředky? Umíme naplánovat údržbu a opravy, aby každý zásah byl proveden v té nejvhodnější době a reálně jsme zlepšili technický stav infrastruktury?

Nutnost rozhodování na základě dat

Při rozhodování o údržbě, opravách a výstavbě dopravní infrastruktury stále vstupují v úvahu ve velké míře subjektivní faktory. Procesy rozhodování založené na verifikovatelný datech však přinášejí kvalifikovanější, objektivnější a spravedlivější výsledky. Jak se však vypořádat s otázkami sběru, čištění, třídění a transformace dat? Dají se taková velká množství dat prakticky zpracovat a analyzovat?

Nástup nových technologií

Nové technologie raketovým tempem nemění jen náš běžný život, ale ve velké míře ovlivňují i procesy při rozvoji a správě dopravní infrastruktury. Od nástupu mobilních technologií, cloud computingu, internetu věcí, progresivních metod diagnostiky vozovek až po vzdálený monitoring mostních objektů produkující data v reálném čase. Jak si udržet krok s novými technologiemi? Jakým způsobem se dají začlenit do procesů a informačních systémů v oblasti dopravy?

Oblasti našeho působení

Efektivní a proaktivní správa dopravní infrastruktury

Vytvořili jsme několik systémů pro efektivní a proaktivní správu různé dopravní infrastruktury. Důvěrně známe procesy, metodiky a nástroje při hospodaření s vozovkami, mosty a silniční infrastrukturou. Víme, že na efektivní správu dopravní infrastruktury nestačí jen evidence, ale klíčovou část tvoří expertní systémy se specifickými algoritmy, na implementaci některých disponujeme dlouhodobě budovaným know-how.

Sběr dat v terénu

Máme více než desetileté zkušenosti s informačními systémy pro sběr dat v terénu. Úspěšně jsme vytvořili dvě generace systémů pro sběr a zpracování neproměnné technických parametrů silničních komunikací (pasport) a systémy pro zpracování dat z diagnostiky vozovek. Aplikujeme do procesů sběru nové technologie - navrhli jsme a implementovali tabletové aplikace s využitím přesných GPS zařízení pro prohlídky silničních komunikací, pro podrobné vizuální prohlídky vozovek, i pro prohlídky mostů.

Analytika a datový reporting

Od založení naší společnosti se věnujeme budování komplexních datových skladů a využití nástrojů pro analytiku a reporting. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s návrhem a implementací datových skladů a nástrojů na on-line analýzy tak, aby se uživatel moh ldetailně ponořit do dat a vydolovat z nich užitečné poznatky. Vedle mnoha systémů ve finančním sektoru jsme vytvořili centrální datový sklad a multidimenzionální datové kostky pro strategickou analýzu a reporting silniční sítě Slovenské republiky. Sestavy o stavu silniční sítě z našich systémů dnes představují objektivní podklady nezbytné pro přijímání klíčových rozhodnutí o směrování silničního hospodářství.

Vybrané projekty

„Nasadením systému do prevádzky sa zefektívnili procesy SSC v uvedených oblastiach, výrazne sa zvýšil podiel analytickej práce a znížil proces manuálnej práce pri štatistických spracovaniach a pri kontrolných činnostiach údajov, získavaných vlastnými kapacitami a dodávaných aj jednotlivými správcami cestných komunikácií.“

Kontaktujte nás