Manažerský informační system (MIS systém)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, vznikla jako první soukromá pojišťovací společnost na Slovensku již v roce 1990. V prvních letech svého působení si vybudovala pozici stabilní a úspěšné pojišťovny. Tuto pozici si udržuje napříč stále rostoucí konkurenci i díky důvěře svých klientů.
Softec realizoval pro Kooperativu řešení Manažerského informačního systému. Z původního záměru vedeného snahou o zlepšení reportingu se postupně vyvinul komplexní systém, který slouží i pro tvorbu rozsáhlých analýz, přípravu nových produktů a pro řízení obchodní sítě. MIS systém se stal nástrojem pro efektivní řízení společnosti na denní bázi.

Tvorba řešení bylo rozdělena do několika etap.

V první etapě byla vytvořena základní funkcionalita pro podporu řízení obchodu. V druhé etapě byly doplněny funkce pro vyhodnocování oblasti škod a škodovosti. V třetí etapě byl zavedený produktový controlling pojistných produktů, který umožňuje na základě sledování krycího příspěvku a jeho vstupů analýzu a porovnání jednotlivých pojistných produktů a zjišťování příčin rozdílů mezi nimi.

V dalších etapách byla dořešena komplexní podpora řízení obchodu, která umožňuje na operativní úrovni sledovat obchodní činnost z různých hledisek (obchodníků, organizačních jednotek, produktů podle různých ukazatelů atd.). Systém také umožňuje porovnání vývoje aktuálních ukazatelů s údaji z obchodního plánu.

Na střední úrovni řízení obchodu využívá Kooperativa složité výpočty, ve kterých zohledňuje i statistické a demografické údaje. Výsledkem je soubor syntetických ukazatelů, které jsou přehledně prezentované formou mapových výstupů. Mapová prezentace ukazatelů umožňuje rychlé vyhodnocení regionálního vývoje obchodu, identifikaci málo pokrytých segmentů a regionů na pojišťovacím trhu a sledování vývoje indexu propojištěnosti na úrovni pojišťovny, agentur a obchodníků. Díky tomu může Kooperativa efektivně směřovat obchodní úsilí.

Jednou ze specifických úloh, které Softec řešil pro pojišťovnu Kooperativa v rámci projektu je hloubková analýza dat týkajících se pojistných produktů povinného ručení pro motorová vozidla. Výstupem analýzy byl návrh optimalizované struktury tarifních skupin včetně úprav samotných produktů a zohlednění ekonomických a obchodních dopadů takto optimalizovaných produktů.

Přínosy

  • Nasazení tohoto řešení přineslo Kooperativě možnost vytváření ad-hoc reportů bez potřeby znalosti struktury uložení dat.
  • Uživatelé jsou schopni si sami získat a analyzovat potřebné informace.
  • Výrazně se snížil počet požadavků na IT oddělení.
  • Hloubková analýza dat umožnila efektivní rozdělení kategorií v rámci povinného ručení.
  • Řízení obchodu umožnilo směřování obchodníků do oblasti s větším potenciálem pro získání nových smluv a zvýšilo propojištěnost.