SEDi

Produkt přináší bankám komplexní řešení pro životný cyklus exekučních konaní (žádost o součinnost, exekuční příkaz, průběh exekuce) a podporuje automatizované zpracování a elektronickou komunikaci.

 

Hlavní přínos SEDi

Řeší legislativní požadavky dané exekučním řádem a zákonem o eGovernmentu

Ulehčení pracovníkům od manuální práce a snižuje chybovost

Snižuje operativní riziko při zpracování exekučních součinností a příkazů

Pro koho je produkt určený?

• Slovenské banky
• Pobočky zahraničních bank na Slovensku

Problém: Riziko lidského pochybení při manuálním zpracování exekuční agendy.

Elektronická komunikace exekučních součinností a příkazů je pro banky povinná od 1.8.2016.
Podobně, od 1.7.2017 je povinná elektronická komunikace bank s notáři a se Sociální pojišťovnou. Do elektronické komunikace se postupně zapojují další orgány veřejné moci (Finanční ředitelství SR, Justiční pokladna, soudy), čímž množství žádostí neustále narůstá. Zpracování této agendy manuálně nebo jen s využitím základní integrace znamená značné náklady na lidské zdroje banky, a také představuje riziko pozdního či nepřesného vyřízení žádostí, resp. riziko nevyřízení žádosti. To může vést k soudním sporům banky s orgány veřejné moci nebo klienty. Pro banku z toho můžou vyplývat významné finanční sankce.

Řešení: Automatizované zpracování exekučních konaní a součinností.

SEDi (Softec Electronic Distraints) plně automatizuje elektronickou komunikaci banky s orgány veřejné moci. Komunikuje prostřednictvím zákonem definovaného online rozhraní. V maximální míře automatizuje exekuční agendu, řídí proces jejího zpracování a poskytuje centrální evidenci exekučních konání. Až 99% součinností vybavuje bez potřeby lidského zásahu (v závislosti od velkosti banky). Řízený proces zpracování součinností i exekučních příkazů zabezpečuje, že se všechny požadavky vyřídí včas a bez rizika.

Popis produktu

SEDi poskytuje:

• Zpracování všech typů součinností a příkazů od všech orgánů veřejné moci, zapojených do elektronické komunikace včetně exekutorů, notářů, Sociální pojišťovny, Finančního ředitelství SR, Justiční pokladny a soudů.
Automatizované ověřování povinných (dlužných osob) a opakované ověření povinných.
Generovaní a odesílání odpovědí na součinnosti příkazcem prostřednictvím zákonem definovaného online rozhraní.
Evidenci exekučních konaní– příkazy, pohledávky, povinné a oprávněné osoby, blokace účtů, platby, prostředky na přechodných účtech, souhlasy na uvolnění sumy nepodléhající exekuci.
Automatizované zpracování příkazů včetně blokování účtů povinných a realizace plateb.
Přepočty pohledávek o úroky a změny blokovaných sum realizované na denní bázi.
Automatizované monitorovací procesy– monitoring kreditů, vrácených plateb a konkurzů.
Podporu manuálního zpracování pro exekuční příkazy, nestandardní součinnosti, případy nejednoznačného vyhodnocení povinných a chybové stavy.
Uživateli řízenou a konfigurovatelnou komunikaci.
Vysoko optimalizovanou výměnu dát přes online rozhraní.
Podporu práce s vícerými verzemi certifikátů a privátních klíčů současně.
Evidenci příkazců a jejich automatické zakládání.

Kontaktujte nás